Pieejamības rīks

Daugmales pamatskola

 

Pulciņu un fakultatīvu grafiks

 

Interešu izglītība Daugmales pamatskolā

 

Interešu izglītības programmu ieguldījums ir nozīmīgs atbalsts skolēnu personību veidošanā, pozitīvo attieksmju, personīgo īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā, tāpēc Daugmales pagasta teritorijā dzīvojošiem bērniem ir vajadzīgas līdzvērtīgas interešu izglītības iespējas, kā lielākajās pašvaldībās un pilsētās dzīvojošiem bērniem.

Uz Daugmales pamatskolas bāzes, izmantojot skolā esošus resursus, jācenšas nodrošināt maksimālas iespējas bērnu interešu attīstīšanai un pilnveidošanai.

Paralēli obligātās pamatizglītības programmas apguvei skola piedāvā interešu pulciņus, lai jebkurš skolēns varētu rast iespēju izpausties radošā darbībā un pilnveidot savas sociālās iemaņas.

Mazpulks (3. – 9.klasei)

Mazpulks ir bērnu un jauniešu organizācija, kura apvieno bērnus ar līdzīgām interesēm. Darbība tiek organizēta tā, lai skolēni ar interesi  plānotu un veiktu dažādus  darbus. Katram mazpulcēnam gada laikā ir jāpiedalās vismaz vienā projektā. Realizējot  individuālos un grupu projektus, mazpulcēniem jāpēta veiksmju un neveiksmju cēloņi un jāizdara secinājumi turpmākajai darbībai.

Pulciņa vadītājas: Zinaida Matisone un Zane Miķelsone, un Guna Bērziņa

 

Mākslas pulciņš ( 1. – 5.klasei)

Vizuālās mākslas pulciņā skolēniem ir iespēja pilnveidot savas prasmes un iemaņas dažādos vizuālās mākslas veidos un tehnikās, kā arī skolēni mācās izprast mākslas nozīmi un valodu. Skolēniem veidojas uzskati un attieksme pret apkārtējo vidi un tās vērtībām. Mākslas pulciņā audzēkņiem ir iespēja darboties gan individuāli, gan kolektīvā, kas nodrošina un attīsta skolēnu spējas izteikt vērtējumu par savu un citu skolēnu padarīto darbu. Pulciņa ietvaros ir iespēja piedalīties rajona un Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra piedāvātajos pasākumos – olimpiādēs, konkursos, izstādēs u.c., kā arī ir nodrošināta līdzdalība darboties skolas un pašvaldības organizētajās izstādēs un konkursos.

Pulciņa vadītāja: Guna Bērziņa

 

Rokdarbu pulciņš ( 1. – 4.klasei)

Skolēniem, kuri apmeklē rokdarbu  pulciņu, attīstās estētiskā gaume, fantāzija un meistarība. Viņi apgūst dažādas lietišķās mākslas tehnikas: aplicēšanu, origami, pērlīšu vēršanu, izšūšanu, šūšanu, adīšanu, tamborēšanu, sutažas tehniku, dekupāžu, papīra dizainu (scrapbooking), kvilingu (quilling), kolāžas šika tehniku (Shabby Chic), ganutell (rokdarbu darināšanu no stieplītes, diegiem un pērlītēm).

Pulciņa vadītāja: Inga Ikauniece

 

Tautiskās dejas (1. – 4.klasei)

Tautiskās dejas attīsta skolēna muzikālās spējas un kustību koordināciju, sinhronu kustību sadarbību kolektīvā, dod iespēju savas spējas un prasmes parādīt publikas priekšā. Skolēni kļūst pašpārliecinātāki un atraisītāki. Skolēni attīsta spēju sadarboties komandā.

Skolēni savu gatavoto priekšnesumu var parādīt gan skolas, gan pagasta pasākumos. Mērķis piedalīties Dziesmu svētkos. Tautisko deju nodarbības izkopj dalībnieka stāju, pilnveido kustību koordināciju un ritma izjūtu.

Pulciņa vadītājas: Krista Bukovska un Vineta Gangena-Grūbe

 

Sporta dejas (1.-9.klasei)

Sarīkojuma dejas attīsta skolēna muzikālās spējas un kustību koordināciju, sinhronu kustību sadarbību pārī, dod iespēju savas spējas un prasmes parādīt publikas priekšā. Skolēni kļūst pašpārliecinātāki un atraisītāki. Skolēni savu gatavoto priekšnesumu var parādīt gan skolas, gan pagasta pasākumos. Sarīkojuma dejas izkopj dalībnieka stāju, pilnveido kustību koordināciju un ritma izjūtu.

Pulciņa vadītāja: Krista Bukovska

 

Kokapstrāde (5. – 9.klasei)

Kokapstrāde ir viens no Latvijas ekonomikas balstiem. Prasme no parasta koka gabala izveidot estētisku un praktiski noderīgu lietu ir kā dāvana. Kokapstrādes pulciņa nodarbībās iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas skolēniem noderēs visā turpmākajā dzīvē. Šīm nodarbībām ir arī profesionālās orientācijas nozīme. Skolēniem veidojas iemaņas darbā ar instrumentiem, kā arī zināšanas darba aizsardzībā un drošībā.

Pulciņa vadītājs: Juris Balodis

 

Sporta pulciņš (1. – 3.klasei)

(Vispusīgās fiziskās sagatavotības pulciņš )

Skolēni grib darboties, un viņiem ir vajadzīgas papildnodarbības sporta spēlēs, fiziskajā sagatavotībā, komandas darbā, taktiskajā domāšanā un sacensību pieredzē. Lai realizētu šo vajadzību, nepieciešams organizēt nodarbības apvienojot dažāda vecuma un dzimuma skolēnus. Nodarbības tiek plānotas, organizētas un vadītas ņemot vērā šīs atšķirības vecumā, fiziskajā attīstībā un dzimumā. Mūsu gadījumā sportiski aktīvākie skolēni apgūst vairākas sporta spēles un startē individuālās sacensībās. Pulciņa dalībnieki piedalās sporta sacensībās.

Vispusīgas fiziskās sagatavošanas pulciņš ir labākais no iespējamajiem variantiem, lai mūsu apstākļos skolēni varētu gūt sportiskas iemaņas un papildus apgūt un pilnveidot prasmes dažādos sporta veidos un disciplīnās, kā arī pierādīt savas spējas sacensībās.

Pulciņa skolotāja: Baiba Ceļmalniece

 

Eko pulciņš (6. – 9.klasei)

Lai sekmētu skolēnu zināšanas par apkārtējo vidi un ilgtspējīgu attīstību iegūšanu, tiek veidots šis pulciņš. Caur šīm zināšanām tiks veidotas skolēnu kompetences, kas nepieciešamas vides problēmu atpazīšanai un risināšanai.

Sekmēt skolēnos vēlmi piedalīties starptautiskos projektos.

Pulciņa vadītāja: Žanete Ceļmalniece

 

Ansamblis (1.klasei)

Mūzikas mācība, balstoties uz humānām atziņām par cilvēcisko vērtību attīstību izglītības procesā, rada iespēju bērnam  attīstīt emocionālās spējas, jo mūzika ir jūtu valoda, un tās saturs var ietekmēt tādas skolēna emocionālās izpausmes kā prieks, skumjas, trauksme, bailes, līksme. Tiek attīstītas intelektuālās spējas,  jo muzicēšanas laikā iesaistās visplašākie smadzeņu lauki – dzirdes, domāšanas, atmiņas, ritma izjūtas, kustību un emociju centri. Tiek rosinātas radošās spējas, kuru pamats ir mūzikas objektīvās un subjektīvās uztveres vienotība, kas atraisa skolēnu fantāziju, mūzikas tēlu pārdzīvojumu un izpratni, un izpaužas skolēnu radošajā darbībā – dziedot, spēlējot mūzikas instrumentus, improvizējot un klausoties mūziku.

Pulciņa vadītāja: Dace Rozenberga

 

Koris ( 2.-4.klasei un 5.-9.klasei)

Pamatskolas skolēniem ir vēlme sevi pierādīt, kā aktīviem jauniešiem, kuri piedalās, skolas dzīves veidošanā. Tā kā šajā vecuma posmā, pa vienam ir grūtāk sevi pierādīt, tad koris ir tieši tas kur to vislabāk darīt, jo kopā ir drošāk. Tieši aktivitāte un vēlme sevi pierādīt ir ceļš uz zināšanām, prasmju un radošo spēju attīstīšanu. Kora nodarbības ir īpašas ar to, ka tās attīsta skolēnos emocionalitāti, bagātina jūtu pasauli, raisa fantāziju, palīdz atbrīvoties no spriedzes. Kā arī dod iespēju pašapliecināties. Emocionālā pašizpausme, muzikālā jaunrade ir nozīmīgākie skolēna radošās pieredzes ieguves veidi. Dziedot korī, jaunietis pašapliecinās, gūst jaunu pieredzi. Skatuves kultūras iemaņas. Ir iespēja, aizstāvēt skolas godu, iegūt  pozitīvus rezultātus. Dažiem, tā ir iespēja pilnveidot savas vokālās prasmes, citam skatuves kultūru, bet visiem kopā, būt vienam veselam kodola, izprast grupu darbu, sastrādāties, rūpēties un izpalīdzēt.

Pulciņa vadītāja: Dace Rozenberga

Teātra māksla


Teātra māksla ir viena no narratīva stāstīšanas formām, iejūtoties narratīvā tiek attīstītas sociālās prasmes, īpaši empātiju, savu un citu emociju izpratne, tiek veidota cieņa pret citiem, padziļināta vērtību izpratne. Paralēli tam skolēni mācās sevi pasniegt auditorijas priekšā, mācās apzināties telpu, kurā runā, ar praktiskiem vingrinājumiem attīsta savu runu, mācās izmantot balsi un runu (temps, tonis, skaļums, izruna), attīsta prasmi plānot kustību telpā (uz skatuves) tā, lai tā būtu brīva un pamatota (veido izpratni par to, kā kustība un runāšana mijiedarbojas).Tiek rosināts skolēnu radošums un dota iespēja realizēties, piedaloties iestudējumu veidošanā skolas pasākumiem. Tostarp tiek padziļināta izpratne par teātra mākslu un tās nozīmi kultūrā.
Pulciņa vadītāja: Rūta Treija

Peldēšana (fakultatīvā nodarbība)  7. - 9.klasei, pedagogs - Reinis Starts

Projekts "Sporto visa klase" 2.-6.klasei, pedagogs - Baiba Ceļmalniece.

 

 

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal